Skip to main content

Ceannasaíocht san Ollscoil

Is é Uachtarán Ollscoil Luimnigh, Luimneach, Éire an Dr Des Fitzgerald agus is é an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin freagrach as gach ceann de chuid oibríochtaí na hOllscoile. Tá Coiste Feidhmiúcháin na hOllscoile freagrach as bainistíocht iomlán ghnóthaí na hOllscoile. Tuilleadh Eolais ar an gCoiste Feidhmiúcháin agus a bhaill.

Tá cúrsaí acadúla na hOllscoile á mbainistiú ag an gComhairle Acadúil.

Statute No. 6 - Composition of Academic Council | Regulations - Elections of Faculty to Academic Council | Membership of 4th Statutory Academic Council | Academic Council Standing Orders

Ghlac an Ollscoil Plean Straitéiseach lena fhorbairt amach anseo. Is é an plean seo an bunús ar a ndéantar tosaíochtaí straitéiseacha a fhoirmiú agus a chur i bhfeidhm. Déanann an Ollscoil athbhreithniú ar an bplean seo go tráthrialta.

Broadening Horizons 2015 -2019 - University of Limerick Strategic Plan  

Rialachas Ollscoile

Oibríonn Ollscoil Luimnigh faoi choimirce Acht na nOllscoileanna, 1997. Tá an t-údarás foriomlán do ghnóthaí na hOllscoile dílsithe ag an Stát in Údarás Rialaithe Ollscoil Luimnigh. Ceapfar an tÚdarás Rialaithe, comhlacht 34 ball, de réir Acht na nOllscoileanna.

More Information on the Governing Authority and its members.

More information on the Academic Organisational Structure of the University of Limerick

More information on the Administrative Organisational Structure of the University of Limerick